LEDERUTVIKLINGSPROGRAM og litt til

AQUILA tilbyr Lederutviklingsprogram for deg som ønsker å være blant de beste i din bransje. Andre tjenester du kan få hjelp med er organisasjonsutvikling gjennom rådgivning, interim/prosjektledelse og styreoppdrag

Vår erfaring tilsier at den største suksessfaktoren og utfordringen i en organisasjon er de menneskelige ressursene. Derfor ønsker vi å konsentere oss til de områdene med størst potensiale til å utgjøre en forskjell og oppnå lamgsiktige resultater. Forskning viser også at de organisasjoner som oppnår best resultater er de som også har de neste lederne, som igjen kjennetegnes ved sin bevissthet og effektivitet.

LEDERSKAPSFILOSOFI

Derfor krever vi av våre tjenester at de understøtter AQUILAs Lederskapsfilosofi, som baserer seg på tidsaktuelle ledende teorier («erfaring satt i system») men først og fremst vår egenerfaring. Sammen gir dette markedets kraftigste endrings- og utviklingsverktøy ! Aquilas lederskapsfilosofi tar utgangspunkt i at all utvikling i organisasjoner og mennesker starter med den enkelte leders og medarbeiders selvinnsikt, indre styrke, samspill med andre, samt vilje og evne til å foreta de nødvendige grep.

I en kontekst av stadig voksende global kompleksitet, samt en avveining mellom kort-og langsiktighet, mener vi dette er et riktig og nødvendig middel mot det vi anser som et hovedmål: en stadig økende bevissthet, utvidet kompetanse og bærekraftig vekst.

NOEN HOVEDTEMAER

Våre tjenester dekker følgende hovedtemaer :

  • Leadership Circle 360-graders leder- og kulturevaluering, fulgt av strategisk lederutviklingsplan
  • Autentisk ledelse som grunnmuren i ditt lederskap
  • Enneagrammet som leder- og teamutviklingsverktøy:: Lederprofil, mestring, kommunikasjon, tilbakemeldinger, konflikter, team, resultatstyring, strategisk tenkning, beslutninger, endringsledelse
  • Ennegrammet som verktøy til forståelse av seg selv og andre: reise i Ennegrammets historie, bli kjent med din egne og andres drivkrefter, indre dynamikk, iog vekstpotensiale. Lær deg hvordan den indre kritiker kan temmes.
  • Omstilling gjennom nytenkning: forretningside- og strategiutvikling, fremtidsinnovasjon med MITs U.LAB model, brukerstyrt innovasjon, klassisk vekstworkshop

MENNESKENE

Våre tjenester leveres av erfarne konsulenter som benytter markedets kraftigste verktøy i form av tidsaktuelle, faglig anerkjente-og erfaringsbaserte metoder. Vi innhenter blant annet fersk know-how fra ledende fagmiljøer verden.

AQUILA ledes av daglig leder og eier Lise Strand Bjarkli i et nettverk av samarbeidspartnere: Våre konsulenter og samarbeidspartnere kjennetegnes ved solid ekspertise kombinert med vilje og evne til å tenke 'større'.

HISTORIEN BAK NAVNET AQUILA

AQUILA er latin for «ØRN»- En egen fortelling hører til navnevalget… den kan du gjerne spørre om ved anledning. For nå nøyer vi oss med å fortelle at ØRN blant annet står for styrke, oversikt, helhet og mot. Ørnen er kongen blant fuglene, den flyr høyest, har best syn, er høyt oppe i næringskjeden. Ørnen assosieres også med utholdenhet, suksess, rikdom, og velstand.

AQUILAS RAMMEVERK FOR LEDERSKAP

Figuren nedenfor angir vårt egenutviklede rammeverk bygget opp av de kompetanseområder vi anser som vesentlige for en god leder.  Med solid fagkunnskap i bunn, om det så er fra ingeniørfag, økonomi, jus eller andre fagområder, deles ledelse inn i 3 hovedområder:

  • Å lede seg selv: dette krever selvinnsikt, handling, styrke, verdibevissthet, mot, formål, kreativitet, evne til å se flere perspektiv, mm.
  • Å lede andre mennesker: et omfattende område som vi dekker gjennom stikkordene relasjoner, utvikling og synergi
  • Å lede organisasjoner, samfunn ol. : i tillegg til kompetanse innen strategisk, prosjektorientert og/eller operativ ledelse vil mange av kompetanseområdene som trengs for å lede seg selv og andre komme igjen på dette nivået

Bærekraftig ledelse handler også om å finne riktig balanse !

Aquila lederskaps BOK

 AUTENTISK LEDELSE

Enkelte kunnskapsområder er fremhevet i figuren ovenfor: Selvinnsikt, disiplin, verdi, formål, relasjon og det å ha med hjertet. Disse er byggestenene for det som går under betegnelsen Autentisk Ledelse, en nyere retning innen ledelse som vektlegger lederens legitimitet gjennom tillitsfulle relasjoner og et etisk fundament som bidrar til forbedrede individuelle- og teamresultater. Autentisk ledelse ansees som et meget velegnet valg for ledere som vektlegger økonomisk profit samtidig som menneskelige, etiske og andre konsekvenser av ens næring ivaretas. Les mer om Autentisk Ledelse...

VERKTØYKASSE

Det finnes mange verktøy i vår verktøykasse. Vi ønsker imidlertid å fremheve to av disse som de vi erfarer å være de kraftigste og nyttigste: The Leadership Circle og Enneagrammet.

THE LEADERSHIP CIRCLE 360 KARTLEGGING

The Leadership Circle benytter vi til 360 lederevaluering. Det er et unikt og prisvinnende verktøy som gir et helhetlig bilde av lederen på en enkelt side, med en kompleterende tolkningsveileder. Det er vitenskapelig fundert og er grunnlag for en langt dypere individuell utvikling enn andre tilsvarende verktøy.

ENNEAGRAMMET

Aquila benytter Enneagrammet til individuell-, team- og organisasjonsutvikling innen områder som resultatstyring, strategisk tenkning, kommunikasjonsformer, endringsledelse, beslutningstaking, mestring, konflikthåndtering, tilbakemeldinger, lederprofil, målavklaring, avhengigheter, rollefordeling, høytpresserende team.

Enneagrammet er nærmest en sveitserkniv eller Leatherman for menneskelig utvikling, da det inneholder flere funksjoner i en modell : det er et symbol, en typologi, en kilde til forståelse av seg selv og andre, samt en veiviser for utvikling av enkeltpersoner og grupper.

Aquilas Enneagrambruk tar hovedsaklig utgangspunkt i arbeidene til Riso-Hudson, Rohr-Ebert, Chestnut, Lapid-Bogda, samt kursholders egenerfaring. Enneagrammet benyttes og undervises på anerkjente universiteter som f.eks. Stanford, UCLA og Harvard. Det er en typologi, med aner langt tilbake i tid, som kan benyttes som tolkningsveileder uten at det skal tolkes som en sannhet i seg selv. Det beskriver forskjellige karaktertyper, slik andre mer kjente typologier også gjør. Det som imidlertid oppleves som unikt med Enneagrammet er muligheten til å grave dypere i nettopp drivkreftene bak våre holdninger og handlinger. Dette igjen bidrar til en gradvis økt bevissthet og selvinnsikt.